Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

   1. Team Paint: Evelien Kooloos  h.o.d.n. Team Paint, gevestigd te Achterveld, Jan van Arkelweg 45.
   2. Diensten: de prestaties waartoe Team Paint zich verbonden heeft, zoals goederen en/of adviezen, die zijn dan wel worden geleverd of ter beschikking gesteld door Team Paint aan Client, dan wel beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Team Paint aan Client, onder meer krachtens overeenkomst van koop en of opdracht, alsmede de werkzaamheden die Team Paint voor Client verricht en of zal verrichten, dan wel beoogd wordt te verrichten.
   3. Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, via de website van Team Paint of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Team Paint aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst.
   4. Website: de homepage(s) en/of bestand(en) met informatie in stand gehouden door dan wel voor Team Paint op het internet, thans bekend onder de URL Team Paint.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

   1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Team Paint ter zake diensten aan of voor Client.
   2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden als dan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijking is overeengekomen.
   3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Client wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Overeenkomst

   1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Team Paint zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het aanleveren van diensten via de website. Team Paint is slechts aan de gemaakte offertes, prijzen en aanbiedingen gebonden als de aanvaarding door Client schriftelijk of per email binnen de aangegeven termijn wordt bevestigd.
   2. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beinvloedt. Team Paint zal de Client hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
   3. Als wijzigingen bedoeld in lid 2 van dit artikel op de overeenkomst financiele en/of kwalitatieve consequenties heeft zal Team Paint de Client hierover tevoren inlichten.

Artikel 4. Uitvoering van de dienstverlening

   1. Team Paint zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren.
   2. Client is gehouden alle door Team Paint verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Client gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Team Paint. Client staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Team Paint verstrekte gegevens en informatie.
   3. Als client constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Team Paint in de uitvoering van de dienstverlening is tekort geschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 10 dagen aan Team Paint schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Team Paint zal in voorkomende gevallen door Client een redelijke termij worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen.

Artikel 5. Geheimhouding

    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

   1. Team Paint behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
   2. Alle door Team Paint verstrekte stukken zoals, adviezen, ontwerpen, tekeningen, foto’s et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Client en mogen door hem niet zonder voorafgaande toestemming van Team Paint worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 7. Prijs

    Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden ziet alleen op het honorarium voor de werkzaamheden en materiaalkosten; de kosten, die Team Paint daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld: huur locatie en catering, worden apart in rekening gebracht.

Artikel 8. Betaling

    Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal Client binnen 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen. Particulieren dienen direct na afloop van de verleende dienst contant te betalen.

Artikel 9. Annulering

    Als een overeenkomst wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd:

        a) Bij annulering tot de 14e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 25% van de overeengekomen som
        b) Als het aantal deelnemers minder is dan het opgegeven aantal vindt geen restitutie plaats, tenzij dit tot de 7e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten bekend wordt gemaakt.
        c) Bij annulering tot de 3e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 75% van de overeengekomen som
        d) Bij annulering op of na de 3e dag dat de dienstverlening zal starten: de volle overeengekomen som.

Artikel 10. Geschillen

   1. De overeenkomst tussen Team Paint en Client worden beheerst door het Nederlands recht.
   2. De geschillen die tussen Team Paint en Client mochten ontstaan naar aanleiding van een door Team Paint met Client gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de uit hoofde deg geschils bevoegde rechter te Utrecht.